Sự khác nhau giữa khái niệm kế toán và công ước

Các khái niệm kế toán và các công ước

Vào cuối mỗi năm tài chính , các báo cáo tài chính được chuẩn bị bởi các công ty cho một số mục đích, bao gồm tóm tắt tất cả các hoạt động và giao dịch, đánh giá tình hình tài chính của công ty, đánh giá hiệu suất và so sánh giữa các năm trước, đối thủ cạnh tranh và các tiêu chuẩn ngành. Các báo cáo tài chính được chuẩn bị phải nhất quán và có thể so sánh được và phải đưa ra quan điểm thực và công bằng về tình hình tài chính của công ty. Để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn về tính chính xác, công bằng và nhất quán được đáp ứng, một số khái niệm kế toán và công ước đã được phát triển. Mặc dù cả hai nhằm đưa ra một cái nhìn thực tế và thực tế hơn về các báo cáo tài chính của công ty, có một số khác biệt tinh tế giữa các khái niệm kế toán và công ước. Bài báo giải thích rõ ràng ý nghĩa của khái niệm kế toán và các công ước kế toán và nhấn mạnh những điểm tương đồng và khác biệt giữa khái niệm kế toán và công ước.

Các khái niệm kế toán là gì?

Các khái niệm kế toán đề cập đến một tập hợp các nguyên tắc được đặt ra để đảm bảo rằng thông tin kế toán được trình bày một cách trung thực và công bằng. Có một số khái niệm đã được thiết lập theo nguyên tắc kế toán chuẩn. Những khái niệm này đã được tạo ra bởi các tổ chức nghề nghiệp và cũng có thể được pháp luật và các cơ quan quản lý ủng hộ như các nguyên tắc chuẩn cần phải tuân thủ khi soạn thảo các báo cáo tài chính. Các khái niệm kế toán bao gồm khái niệm tiếp tục hoạt động, khái niệm kế toán, khái niệm khôn ngoan, khái niệm thực hiện, khái niệm khái niệm kép, vv

Công ước kế toán là gì?

Công ước kế toán là một tập hợp các thực tiễn được chấp nhận rộng rãi và kế đến là kế toán. Các công ước này đã được thiết lập theo thời gian, và được theo sau như là một thực tiễn và có thể thay đổi tùy thuộc vào sự thay đổi trong cảnh quan tài chính. Các công ước kế toán là các thông lệ được chấp nhận là định mức và không được ghi chép hoặc ghi lại một cách chính thức bởi các tổ chức chuyên nghiệp hoặc các tổ chức quản lý. Các công ước kế toán có thể bao gồm nhiều vấn đề bao gồm cách xử lý các tình huống đạo đức, những biện pháp cần làm khi phải đối mặt với các vấn đề cụ thể, cách báo cáo và tiết lộ thông tin nhạy cảm cụ thể vvVới sự gia tăng của các vấn đề kế toán mới, sản phẩm tài chính mới, và thay đổi trong cảnh báo báo cáo tài chính, các công ước mới sẽ được xây dựng. Các ví dụ về các công ước bao gồm sự nhất quán, khách quan, tiết lộ, vv

Sự khác biệt giữa khái niệm và các khái niệm kế toán là gì?

Các khái niệm và công ước kế toán là một bộ phương pháp, hướng dẫn và thủ tục chuẩn khi lập báo cáo tài chính, đảm bảo rằng thông tin kế toán được chuẩn bị theo cách nhất quán, trung thực, chính xác và chính xác. Các khái niệm kế toán và các công ước được chấp nhận trên toàn thế giới như là một chuẩn mực cho thực tiễn báo cáo tài chính. Như vậy, tất cả các tài khoản được chuẩn bị theo các khái niệm và công ước đều thống nhất về bản chất và có thể dễ dàng sử dụng trong so sánh và đánh giá. Tính đồng nhất cũng làm giảm bất kỳ nhầm lẫn nào và làm cho nó dễ dàng và đơn giản hơn để hiểu. Các công ước kế toán có thể phải được xây dựng để phục vụ các thay đổi trong cảnh báo báo cáo tài chính. Các công ước này cuối cùng có thể được đưa ra các khái niệm kế toán chính thức và thêm vào danh sách các tiêu chuẩn phải tuân theo.

Sự khác biệt chính giữa khái niệm kế toán và công ước là các khái niệm kế toán được ghi chép chính thức, trong khi các công ước kế toán không được ghi chép chính thức và tuân theo các nguyên tắc chung được chấp nhận. Các khái niệm kế toán đã được thiết lập bởi các tổ chức nghề nghiệp và là những nguyên tắc chuẩn phải tuân thủ khi lập tài khoản tài chính. Các công ước thường được chấp nhận thực tiễn có thể thay đổi và được cập nhật theo thời gian, tùy thuộc vào những thay đổi trong cảnh báo báo cáo tài chính.

Các khái niệm kế toán và công ước là các phương pháp, hướng dẫn và thủ tục chuẩn khi lập báo cáo tài chính, do đó đảm bảo rằng các thông tin kế toán được soạn thảo theo cách nhất quán, đúng, công bằng và chính xác.

• Các khái niệm kế toán đề cập đến một tập hợp các nguyên tắc được đặt ra để đảm bảo rằng thông tin kế toán được trình bày một cách trung thực và công bằng. Có một số khái niệm đã được thiết lập theo nguyên tắc kế toán chuẩn.

• Các khái niệm kế toán được tạo ra bởi các tổ chức nghề nghiệp và có thể được pháp luật và các cơ quan quản lý ủng hộ theo các nguyên tắc chuẩn phải tuân thủ trong việc lập báo cáo tài chính.

• Công ước kế toán là một tập hợp các thông lệ được chấp nhận và theo sau bởi các kế toán viên.

Các công ước kế toán được chấp nhận là định mức và không được ghi chép hoặc ghi chép một cách chính thức bởi các cơ quan chuyên môn hoặc các tổ chức quản lý.