Sự khác biệt giữa các nhóm chính thức và không chính thức

Các nhóm chính thức và không chính thức

Là những người có thu nhập và từ bi, cần các công ty của những người khác chia sẻ