Sự khác biệt giữa Command và Demand

Command & Request