Sự khác biệt giữa Benchmark và Baseline

Điểm chuẩn so với đường cơ sở

Sự khác biệt giữa điểm chuẩn và điểm chuẩn,